© 2019 by ATSUKO MURATA

Zürich

Photo:Atsuko Murata